-
Kronos Events

Algemene Voorwaarden

Circuit Zandvoort
COVID-19 protocol

Bezoekers, organisatoren en huurders van CM.com Circuit Zandvoort dienen te allen tijde de maatregelen en adviezen zoals vermeld op www.rijksoverheid.nl op te volgen. Bij evenementen die (mede) georganiseerd worden door internationale partijen, kan het zijn dat er afwijkende/extra maatregelen gelden.

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina kunt u de algemene gebruiksvoorwaarden van Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V. (ECP) raadplegen als PDF bestand.

Algemene Voorwaarden ECP per 1/1/2022 (pdf)

De Algemene Voorwaarden worden op eerste verzoek toegestuurd en liggen tevens ter inzage bij de Kamer van Koophandel (KvK).

 

Een overzichtsdocument met nuttige informatie en regels voor (baan)huurders is te vinden in dit PDF bestand: Nuttige informatie en (baan)huurregels CM.com Circuit Zandvoort – mei 2022 (PDF).

 

Het Paddockreglement van CM.com Circuit Zandvoort is hieronder te raadplegen als PDF bestand.

Paddock Reglement Circuit Zandvoort (PDF).

 

De algemene huisregels van CM.com Circuit Zandvoort zijn te vinden op deze pagina.

 

De Algemene Voorwaarden van Circuit Zandvoort Hospitality – Vermaat zijn te raadplegen als PDF bestand via deze link.

Tickets Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TICKETING EXPLOITATIE CIRCUIT PARK ZANDVOORT B.V.

Artikel 1 Definities In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V. (hierna ‘Ticketing CM.com Circuit Zandvoort’);

Koper
De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt via Ticketing CM.com Circuit Zandvoort voor een Evenement;

Boeking
Het totstandbrenging van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement

Entreegelden
De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen;

Evenement
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een (auto) sportevenement plaatsvindt, waaronder – doch niet beperkt tot – een concert, show of een ander evenement ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;

Locatie
De plaats waar het Evenement gehouden wordt;

Organisator
De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;

Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;

Ticket
Het toegangsbewijs tot een Evenement;

Website
De website www.circuitzandvoort.nl;

Artikel 2 Algemeen

2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Ticketing CM.com Circuit Zandvoort worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor Tickets, zowel telefonisch, via de websites van Ticketing CM.com Circuit Zandvoort, als via de winkelverkoop Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.2 Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website. De locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Ticketing CM.com Circuit Zandvoort treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Organisator. Ticketing CM.com Circuit Zandvoort is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper via Ticketing CM.com Circuit Zandvoort een Boeking voor een of meer Tickets heeft geplaatst. Ticketing CM.com Circuit Zandvoort verschaft namens Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Verzending van Tickets door Ticketing CM.com Circuit Zandvoort aan de Koper vindt plaats namens de Organisator.

3.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst. Ticketing CM.com Circuit Zandvoort kan de Overeenkomst louter ter harer keuze namens de Organisator eenzijdig ontbinden, dan wel schadevergoeding vorderen dan wel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.

3.3 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor Koper niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4 Tickets

4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website van Ticketing CM.com Circuit Zandvoort

4.2 De door Ticketing CM.com Circuit Zandvoort geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door Ticketing CM.com Circuit Zandvoort aan de Koper ter beschikking gesteld.

4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en / of Ticketing CM.com Circuit Zandvoort niet toegestaan:

i. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;

ii. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;

4.4 Indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van Ticketing CM.com Circuit Zandvoort of Organisator, kan Ticketing CM.com Circuit Zandvoort en / of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

4.5 Ticketing CM.com Circuit Zandvoort en / of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.

4.6 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door Ticketing CM.com Circuit Zandvoort op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing.

4.7 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.

4.8 Tickets geven slechts toegang tot het geboekte Evenement indien het Ticket is voorzien van de controlestrook.

Artikel 5 Fulfillment

5.1 Ticketing CM.com Circuit Zandvoort streeft er naar voor aanvang van het Evenement, maar ten minste 7 dagen voor de aanvang van het Evenement de Tickets aan de Koper te versturen, zulks onder de voorwaarde dat de koopprijs voor de Tickets is voldaan. Indien de Tickets door de Koper niet tijdig zijn ontvangen, dan dient de Koper schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met Ticketing CM.com Circuit Zandvoort.

5.2 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Koper te worden gecontroleerd op juistheid. Indien sprake zou zijn van foutief geprinte Tickets, ontvangt de Koper op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten vervangende Tickets, op voorwaarde dat de Koper de reeds geleverde kaarten aan Ticketing CM.com Circuit Zandvoort retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement Ticketing CM.com Circuit Zandvoort niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Ticketing CM.com Circuit Zandvoort besluiten de Tickets niet om te ruilen.

5.3 Ticketing CM.com Circuit Zandvoort behoudt zich te allen tijde het recht voor om Boekingen te weigeren van Kopers, dan wel aanvullende voorwaarden aan Boekingen te stellen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Ticketing CM.com Circuit Zandvoort kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

6.2 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal Ticketing CM.com Circuit Zandvoort aan de Koper nimmer zelfstandig over gaan tot terugbetaling van Ticketgelden. Het kan

voorkomen dat een Organisator Ticketing CM.com Circuit Zandvoort verzoekt tot restitutie over te gaan, in welk geval Ticketing CM.com Circuit Zandvoort wederom slechts handelt als bemiddelaar namens de Organisator.

6.3 Ticketing CM.com Circuit Zandvoort kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

6.4 Indien en voor zover Ticketing CM.com Circuit Zandvoort tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

6.5 Ticketing CM.com Circuit Zandvoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook. In het geval Ticketing CM.com Circuit Zandvoort door de Koper om vervangende Tickets wordt verzocht, is Ticketing CM.com Circuit Zandvoort gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.

6.6 Voor zover aansprakelijkheid van Ticketing CM.com Circuit Zandvoort uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Ticketing CM.com Circuit Zandvoort.

Foto/video

Fotografie is alleen toegestaan voor persoonlijke doeleinden. Beelden mogen niet commercieel ingezet worden (verkoop aan of delen met commerciële partijen, maar ook aan stichtingen en non-profit organisaties valt hier ook onder), zonder toestemming / media accreditatie van Circuit Zandvoort. Ook voor video-opnames gelden dezelfde voorwaarden. Foto- of videografie met drones of andere apparatuur die op afstand bediend wordt, is om veiligheidsredenen niet toegestaan.

Winacties
Actievoorwaarden en spelregels

Winacties worden uitgeschreven door Circuit Zandvoort onder de handelsnaam Circuit Zandvoort. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing:

 1. Deelnemen aan acties is gratis, tenzij expliciet vermeld.
 2. Iedere deelnemer kan maximaal 1 keer deelnemen aan de actie.
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 4. Deelnemers dienen de reclame Code Social media na te leven.
 5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. Bij de Heineken 0.0 Drive-In-actie (juli 2020) is de minimum leeftijd 18 jaar (alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname).
 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 8. Winnaars worden binnen 5 dagen na sluiting van een actie persoonlijk geïnformeerd via het social media account waarmee aan de actie is deelgenomen. Winnaars dienen binnen 7 dagen na bekendmaking een privébericht via het betreffende social media kanaal te sturen met de gevraagde gegevens. Let op: Bij de Heineken 0.0 Drive-In-actie (juli 2020) geldt het volgende: winnaars worden binnen 5 dagen na sluiting van een actie persoonlijk geinformeerd via het social media accountw aarmee aan de actie is deelgenomen tenzij anders vermeld. winnaars dienen binnen 7 dagen na bekendmaking een privébericht via het betreffende social media kanaal te sturen met de gevraagde gegevens tenzij anders vermeld.
 9. Circuit Zandvoort kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld of andere goederen. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Circuit Zandvoort gerechtigd een andere winnaar te selecteren.
 12. Circuit Zandvoort is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke component dan ook met betrekking tot de prijsvraag of winactie.
 13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Circuit Zandvoort hiervoor zorg dragen.
 14. Persoonsgegevens verkregen in het kader van de (win)actie worden door Circuit Zandvoort alleen gebruikt voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden, tenzij anders vermeld.
 15. Circuit Zandvoort handelt met haar social media winacties in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen van 1 januari 2014.
 16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 18. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Circuit Zandvoort via info@circuitzandvoort.nl
Drones

NoDrone

Video- en/of foto opnames met drones zijn vanwege veiligheidsredenen niet toegestaan.


CM.com Circuit Zandvoort behoudt zich het recht om een professionele en erkende partij een uitzonderlijke toestemming te verlenen, mits dit tijdig en schriftelijk is aangevraagd. Zonder toestemming en toegekende licentie, riskeert men een boete en zal een melding aan controlerende instanties worden gemaakt, omdat het een inbreuk op de veiligheidsvoorschriften en privacy van betrokkenen betreft.

Contact