flag NL

Algemene voorwaarden & Reglementen

Op deze pagina kun je de algemene gebruiksvoorwaarden van Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V. (ECP) raadplegen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

van

Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V.

gevestigd te Zandvoort aan de Burgemeester van Alphenstraat 108, 2041 KP

nader te noemen ECPZ

1. ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem zijn alle voorgaande Algemene Voorwaarden en bepalingen van ECP vervallen.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden maken een onverbrekelijk onderdeel uit van alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten, voor zover niet uitdrukkelijk door ECP uitgesloten. De opdrachtgever of enige andere partij welke met ECP contracteert, erkent door ondertekening de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op alle verbintenissen met ECP, met uitsluiting van enige Algemene Voorwaarden van de andere partij.

1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens vermeld op de website van ECP, liggen ter inzage op het kantoor van ECP en worden door ECP op eerste verzoek daartoe door ECP toegezonden.

1.4 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door ECP schriftelijk is bevestigd.

1.5 Afspraken met personeel binden ECP niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.7 Onder circuit wordt verstaan een niet openbaar geasfalteerd tracé met bijbehorende bermen en grintbakken, alsmede het wegdek voor de garageboxen (pitstraat). Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen wordt gesproken over het clubcircuit waarvan de lengte 2519 meter bedraagt. Indien gesproken wordt over het nationale circuit bedraagt de lengte 2911 meter en in geval van het grand prix circuit bedraagt de lengte 4307 meter.

2. AANBIEDINGEN

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. ECP is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is veertien dagen, voor zover niet anders is overeengekomen.

2.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.3 Alle door ECP opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.4 Indien ECP op verzoek van opdrachtgever personeel of materieel inkoopt of inhuurt bij derden worden deze kosten doorbelast aan opdrachtgever. Tevens is ECP gerechtigd minimaal 15 % servicetoeslag te berekenen.

2.5 Het is opdrachtgever niet toegestaan op het circuitterrein video-opnamen, waaronder begrepen opnamen m.b.v. een zg. drone te (laten) maken, behoudens met schriftelijke toestemming van de directie van ECP. De met toestemming gemaakte video-opnamen mogen alleen in de huiselijke kring vertoond worden, tenzij anders overeengekomen.

2.6 Wijziging door ECP van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal ECP gerechtigd zijn om vanaf de totstandkoming van de overeenkomst tot aan de gehele levering of uitvoering daarvan, de opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor ECP kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan ECP te voldoen.

2.7 Het is opdrachtgever niet toegestaan om zelfstandig diensten en/of werkzaamheden van derden af te nemen, zoals horeca, stroomaansluitingen (hoofdaansluiting inbegrepen de huur van aggregaten), water, wateraansluitingen, EHBO, beveiliging, parkeerbeheer, kassamedewerkers, toegang controleurs, en alle ICT gerelateerde zaken. Ten aanzien van het voorgaande is opdrachtgever verplicht om deze diensten en/of werkzaamheden van ECP af te nemen.

3. OPDRACHTEN

3.1 Een reservering bindt de opdrachtgever. ECP is eerst gebonden nadat de gebruiksovereenkomst door opdrachtgever volledig ingevuld en ondertekend retour is ontvangen en door opdrachtgever is voldaan aan het gestelde in het hoofdstuk "betaling".

3.2 De reserveringskosten als genoemd in artikel 8.1 kunnen in mindering worden gebracht op het totaalbedrag uit de gebruiksovereenkomst. De reserveringskosten worden nimmer gerestitueerd indien opdrachtgever de reservering intrekt of laat verlopen. Een reservering is verlopen indien door opdrachtgever niet wordt voldaan aan het gestelde in de artikelen 3.1 en 8.2.

3.3 Door de opdrachtgever verlangde wijzingen in de uitvoering van de overeenkomst na ondertekening daarvan, moeten tijdig en schriftelijk aan ECP ter kennis zijn gebracht. Worden deze wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door ECP zijn bevestigd.

3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of aangaan van de overeenkomst kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden ECP eerst na schriftelijke acceptatie.

3.6 Bij annulering door opdrachtgever van gebruiksdagen (baanhuur) is de volledige huursom verschuldigd.

3.7 Bij annulering door opdrachtgever van VIP arrangementen/hospitality ruimtes is de volgende regeling van kracht. Bij annulering tenminste 1 maand voor de overeengekomen datum is 20 % van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annulering tussen twee en vier weken voor de overeengekomen datum is 50 % van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annulering minder dan 2 weken voor de overeengekomen datum is het geheel overeengekomen bedrag verschuldigd.

3.8 Bij gebruik van de ruimtes ten behoeve van meetings, incentives, congressen en events is de volgende regeling van kracht. Bij annulering ten minste 6 maanden voorafgaande de overeengekomen is kosteloos. Bij annulering tussen de 3 maanden en de 6 maanden voorafgaande aan de overeengekomen datum is 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Bij annulering binnen 3 maanden is opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs verschuldigd.

4. GEBRUIK

4.1 Oponthoud of vertraging komt niet voor rekening van ECP, tenzij aantoonbaar en naar redelijke maatstaven door de schuld of (grove) nalatigheid van ECP veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.2 Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden heeft ECP het recht de gebruiksovereenkomst tussentijds te ontbinden, de gebruiker de toegang tot het circuit en de bijbehorende accommodatie te ontzeggen en tot invordering van de gebruikssom over de gehele overeengekomen gebruiksperiode over te gaan.

4.3 De opdrachtgever is zonder uitdrukkelijke toestemming zijdens ECP niet gerechtigd zijn rechten, voortvloeiende uit de gebruiksovereenkomst, aan derden over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de gebruiksovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het circuit en de bijbehorende accommodaties gebruik te maken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.4 Opdrachtgever zal ECP te allen tijde in de gelegenheid stellen het circuit en de bijbehorende accommodaties te inspecteren en indien ECP dat noodzakelijk acht, het gebruik door opdrachtgever te onderbreken om herstelwerkzaamheden uit te voeren aan het circuit, de bermen, afrasteringen en/of veiligheidsvoorzieningen. Voorts is ECP gedurende het gebruik door opdrachtgever gerechtigd delen van het circuit te versmallen of deels te verleggen voor (onderhouds-)werkzaamheden dan wel aanpassingen.

4.5 De gebruikstijden voor een volledige dag zijn van 09.00 - 17.00 uur. Halve dagen zijn van 09.00 - 13.00 uur of van 13.00 - 17.00 uur. Namiddaghuur is van 17.00 - 19.00 uur. Avondhuur is van 19.00 tot 21.00 uur. Het is - tenzij schriftelijk anders overeengekomen- opdrachtgever niet toegestaan buiten de tijden als genoemd in de gebruiksovereenkomst gebruik te maken van het circuit en/of bijbehorende accommodatie. In verband met de buitentemperaturen is het verplicht om in de maanden januari, februari, november en december een pauze van 30 minuten per 8 uren midden in het programma te gelasten.

4.6 ECP is gerechtigd de gebruiksovereenkomst te annuleren indien er een grootschalige wijziging plaatsvindt aan het tracé van het circuit of de daarbij behorende voorzieningen, in welk geval opdrachtgever de gebruikssom niet verschuldigd is. Eveneens is ECP gerechtigd de gebruiksovereenkomst te annuleren indien een of meerdere gebruiksdagen samen vallen met een evenement, georganiseerd door o.m. KNAF, KNMV, FIA, FISA, RAC, MSUK, DMSB.

4.7 Alle door opdrachtgever tot het circuit toegelaten voertuigen mogen niet meer dan de volgende maximale geluidsproductie als meetresultaat geven;

tussen 09.00 - 17.00 uur 88 dB(A)

tussen 17.00 - 19.00 uur 85 dB(A)

tussen 19.00 - 23.00 uur 80 dB(A)

De hierboven aangegeven waarden worden gecontroleerd middels de dagelijks gekalibreerde geluidmeetinstallatie, welke is geplaatst aan de oostzijde van het rechte eind, direct na de "Arie Luijendijkbocht".

De meting vindt plaats op 30 meter afstand uit het hart van de baan, met de microfoon op een hoogte van 5 meter boven baanniveau, met het "A-filter" ingeschakeld en de meetapparatuur in de stand "fast".

4.8 Opdrachtgever en derden die door tussenkomst van opdrachtgever gebruik maken van het circuit en bijbehorende accommodatie dienen de aanwijzingen van ECP, haar personeel of door haar ingehuurde derden stipt op te volgen.

4.9 ECP heeft te allen tijde het recht de gesloten (gebruiks)overeenkomst te beëindigen met ingang van een door ECP te bepalen datum:

a. Indien opdrachtgever niet voldoet aan enigerlei voor hem uit die overeenkomst of deze algemene gebruiksvoorwaarden voortvloeiende verplichting,

b. Indien opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,

c. Indien er beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd of

d. Indien er enige informatie, documentatie of omstandigheid moet worden vastgesteld dat opdrachtgever definitief niet of niet volledig aan haar verplichtingen zal voldoen.

4.10 Opdrachtgever en zij, die krachtens de gesloten overeenkomst gebruik maken van de hospitality ruimten dan wel van het circuitterrein, dienen de aanwijzingen van het personeel van ECP stipt op te volgen bij gebreke waarvan ECP het recht heeft genoemde personen de verdere toegang tot het complex en terrein te ontzeggen, in welk geval geen (gedeeltelijke) restitutie van het overeengekomen bedrag plaatsvindt.

4.11 Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het aanvragen en verkrijgen van, alsmede het voldoen aan de eisen van dan wel het gestelde in vergunningen, verordeningen en wettelijke bepalingen dewelke van kracht kunnen zijn op de door opdrachtgever voorgenomen activiteit of onderdelen daarvan. Opdrachtgever heeft een onderzoeksplicht ten aanzien van bedoelde vergunningen, verordeningen en wettelijke bepalingen.

4.12 Indien opdrachtgever niet volledig voldoet aan het gestelde in de in het vorige artikel bedoelde vergunningen, verordeningen en wettelijke bepalingen komen alle van overheidswege opgelegde sancties voor rekening van opdrachtgever, ook indien deze aan ECP zijn gericht en opdrachtgever zal ECP volledig en onvoorwaardelijk gevrijwaard houden voor enig financieel of materiaal gevolg, voortkomende of verband houdende met de verplichtingen als bedoeld in dit en het voorgaande artikel.

4.13 Opdrachtgever is verplicht uiterlijk één maand voor aanvang een gedetailleerd programma met betrekking tot de voorgenomen activiteiten te overleggen, opdat ECP afdoende veiligheidsmaatregelen kan treffen. De goedkeuring van het door opdrachtgever bedoeld programma komt uitsluitend en zonder opgave van verdere motivatie daarvan, tot aan ECP.

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1 De met ECP overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5.2 Alle oorzaken of omstandigheden welke naar wettelijke maatstaven worden beschouwd als overmacht, (als zodanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onrusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, extreme weersomstandigheden, optreden van werknemersorganisaties, maatregelen van overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan ECP van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enige aanspraak of recht tot vergoeding van kosten, schaden of interesse jegens ECP kan doen gelden.

5.3 Ingeval van overmacht zal ECP daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval de opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting aan ECP het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. KLACHTEN

6.1 Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen acht dagen schriftelijk aan ECP ter kennis worden gebracht.

6.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven aan opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

6.3 ECP aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

6.4 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft ECP niet; met name zal ECP in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen bedrijfsschade, winst-of inkomensderving, letselschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht door ECP dan wel de door ECP ingeschakelde hulppersonen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt ECP generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan.

7.2. In het geval ECP gehouden is tot enige vergoeding van schade, zal deze vergoeding nimmer meer bedragen dan het bedrag van de door opdrachtgever verstrekte opdracht aan ECP, dan wel het bedrag dat ter zake van de aansprakelijkheid van ECP door de verzekeraar van ECP wordt uitgekeerd.

7.3 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

7.4 ECP kan nimmer door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld wegens geleden schade, ontstaan door of vanwege de conditie van het circuit of al dan niet voorziene veranderingen daarin. Opdrachtgever aanvaardt het circuit -met name de daarbij behorende veiligheidsvoorzieningen- in de staat waarin het zich bevindt.

7.5 Opdrachtgever vrijwaart ECP van aanspraken door derden door of vanwege het gestelde in het vorige artikel.

7.6 Wijziging en/of beperking van overeengekomen tijden, het invoeren van verplichte pauzes e.d. door de Burgemeester en Wethouders van Zandvoort dan wel door de Provincie Noord Holland zijn ECP niet aan te rekenen en ECP aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor eventueel daardoor door opdrachtgever geleden schade.

7.7 ECP is nimmer aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade als gevolg van annulering van de gebruiksovereenkomst door ECP als genoemd in artikel 4.6.

7.8 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle ontstane schade welke naar redelijke maatstaven van onzorgvuldigheid, nalatigheid of opzet aan opdrachtgever of aan de derden die door zijn tussenkomst op het circuit of bijbehorende accommodatie aanwezig zijn, kan worden toegerekend. Ten kantore van ECP ligt een lijst ter inzage met daarop de geldende prijzen van de meest voorkomende beschadigingen. Voor het overige is opdrachtgever aan ECP een bedrag verschuldigd gelijk aan de aanschafkosten van de te vervangen zaken alsmede alle kosten welke direct of indirect met de vervanging verband houden.

7.9 ECP sluit alle aansprakelijkheid ten aanzien van het niet doorgaan van VIP arrangementen/hospitality ruimtes uit indien deze annulering het gevolg is van een afgelast evenement. Bovendien is ECP bij gebrek aan animo gerechtigd eenzijdig te annuleren. Op verzoek van opdrachtgever zal ECP het minimum aantal benodigde VIP arrangementen bekend maken aan opdrachtgever.

8. BETALING

8.1 Opdrachtgever dient direct bij reservering 10% van het uit de offerte voortvloeiende totaalbedrag aan ECP te voldoen.

8.2 In geval van gebruik van het circuitterrein dient betaling van het verschuldigde bedrag, voortvloeiende uit de gebruiksovereenkomst, uiterlijk 1 maand van tevoren te geschieden. Indien één of meerdere dagen als genoemd in de gebruiksovereenkomst in een weekeinde vallen dient het totaal verschuldigde uit de gebruiksovereenkomst uiterlijk 3 maanden van tevoren te geschieden.

8.3 Alle overige betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

8.4 In geval van een overeenkomst met betrekking tot VIP arrangementen/hospitality ruimtes dient – indien de reserveringsdatum korter dan één maand voor de overeengekomen datum ligt - de overeengekomen prijs binnen één etmaal aan ECP te worden voldaan.

8.5 In geval van een event dient opdrachtgever 75% van het overeengekomen offertebedrag uiterlijk 3 maanden voorafgaande aan het event aan ECP te voldoen. De restantbetaling geschiedt voor aanvang van het event waarbij partijen afspreken dat eventuele meerkosten als gevolg van laatste wijzigingen omtrent bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het aantal personen en/of de catering en/of ICT gerelateerde zaken aan opdrachtgever zullen worden doorbelast.

8.6 Alle betalingen aan ECP al dan niet verband houdende met aan ECP verstrekte opdrachten dienen uitsluitend te geschieden in gangbare Nederlandse valuta en op een wijze als door ECP aan Opdrachtgever aan te geven.

8.7 De rechtsgeldige ontvangst van enige betaling aan ECP zal uitsluitend kunnen worden vastgesteld door de vermelding daarvan op enig schriftelijk of digitaal document/bankafschrift, zulks naar goedkeuring van ECP.

8.8 Indien in kredietgeving wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.

8.9 Alle kosten, welke ECP moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 35,00.

9. GESCHILLEN

9.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

9.2 Op alle overeenkomsten en transacties van ECP is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

9.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

10. SLOTBEPALINGEN

10.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij ECP.

TICKETS ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TICKETING EXPLOITATIE CIRCUIT PARK ZANDVOORT B.V.

Artikel 1 Definities

In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van Exploitatie Circuit Park Zandvoort B.V. (hierna ‘Ticketing CM.com Circuit Zandvoort’);

Koper
De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt via Ticketing CM.com Circuit Zandvoort voor een Evenement;

Boeking
Het totstandbrenging van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met een Organisator van een Evenement

Entreegelden
De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen;

Evenement
De gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een (auto) sportevenement plaatsvindt, waaronder – doch niet beperkt tot – een concert, show of een ander evenement ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;

Locatie
De plaats waar het Evenement gehouden wordt;

Organisator
De partij die het Evenement organiseert en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;

Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;

Ticket
Het toegangsbewijs tot een Evenement;

Website
De website www.circuitzandvoort.nl;

Artikel 2 Algemeen

2.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van Ticketing CM.com Circuit Zandvoort worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere Boeking voor Tickets, zowel telefonisch, via de websites van Ticketing CM.com Circuit Zandvoort, als via de winkelverkoop Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

2.2 Op de Overeenkomst kunnen tevens van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van de Organisator, die in het betreffende geval te downloaden zijn op haar website. De locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan huisregels en/of gedragsregels hanteren, die op haar website te downloaden zijn. De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket ook op voorhand met die voorwaarden akkoord.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Ticketing CM.com Circuit Zandvoort treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Organisator. Ticketing CM.com Circuit Zandvoort is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper via Ticketing CM.com Circuit Zandvoort een Boeking voor een of meer Tickets heeft geplaatst. Ticketing CM.com Circuit Zandvoort verschaft namens Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement. Verzending van Tickets door Ticketing CM.com Circuit Zandvoort aan de Koper vindt plaats namens de Organisator.

3.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:

De Overeenkomst komt tot stand zodra de Koper een Boeking heeft geplaatst. Ticketing CM.com Circuit Zandvoort kan de Overeenkomst louter ter harer keuze namens de Organisator eenzijdig ontbinden, dan wel schadevergoeding vorderen dan wel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.

3.3 Een Boeking is voor de Koper onherroepelijk. Het is voor Koper niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.

Artikel 4 Tickets

4.1 Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via de Website van Ticketing CM.com Circuit Zandvoort

4.2 De door Ticketing CM.com Circuit Zandvoort geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door Ticketing CM.com Circuit Zandvoort aan de Koper ter beschikking gesteld.

4.3 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en / of Ticketing CM.com Circuit Zandvoort niet toegestaan:

i. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;

ii. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;

4.4 Indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van Ticketing CM.com Circuit Zandvoort of Organisator, kan Ticketing CM.com Circuit Zandvoort en / of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

4.5 Ticketing CM.com Circuit Zandvoort en / of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.

4.6 De prijzen voor Tickets kunnen hoger liggen dan de door Ticketing CM.com Circuit Zandvoort op de Tickets geprinte prijzen in verband met mogelijke bijkomende kosten voor bijvoorbeeld reservering, betaling en / of bezorging. De wettelijke BTW tarieven zijn van toepassing.

4.7 De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.

4.8 Tickets geven slechts toegang tot het geboekte Evenement indien het Ticket is voorzien van de controlestrook.

Artikel 5 Fulfillment

5.1 Ticketing CM.com Circuit Zandvoort streeft er naar voor aanvang van het Evenement, maar ten minste 7 dagen voor de aanvang van het Evenement de Tickets aan de Koper te versturen, zulks onder de voorwaarde dat de koopprijs voor de Tickets is voldaan. Indien de Tickets door de Koper niet tijdig zijn ontvangen, dan dient de Koper schriftelijk (per brief of e-mail) contact op te nemen met Ticketing CM.com Circuit Zandvoort.

5.2 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Koper te worden gecontroleerd op juistheid. Indien sprake zou zijn van foutief geprinte Tickets, ontvangt de Koper op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten vervangende Tickets, op voorwaarde dat de Koper de reeds geleverde kaarten aan Ticketing CM.com Circuit Zandvoort retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement Ticketing CM.com Circuit Zandvoort niet schriftelijk heeft geïnformeerd, kan Ticketing CM.com Circuit Zandvoort besluiten de Tickets niet om te ruilen.

5.3 Ticketing CM.com Circuit Zandvoort behoudt zich te allen tijde het recht voor om Boekingen te weigeren van Kopers, dan wel aanvullende voorwaarden aan Boekingen te stellen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Ticketing CM.com Circuit Zandvoort kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

6.2 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal Ticketing CM.com Circuit Zandvoort aan de Koper nimmer zelfstandig over gaan tot terugbetaling van Ticketgelden. Het kan

voorkomen dat een Organisator Ticketing CM.com Circuit Zandvoort verzoekt tot restitutie over te gaan, in welk geval Ticketing CM.com Circuit Zandvoort wederom slechts handelt als bemiddelaar namens de Organisator.

6.3 Ticketing CM.com Circuit Zandvoort kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.

6.4 Indien en voor zover Ticketing CM.com Circuit Zandvoort tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

6.5 Ticketing CM.com Circuit Zandvoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Koper door welke oorzaak dan ook. In het geval Ticketing CM.com Circuit Zandvoort door de Koper om vervangende Tickets wordt verzocht, is Ticketing CM.com Circuit Zandvoort gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.

6.6 Voor zover aansprakelijkheid van Ticketing CM.com Circuit Zandvoort uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van Ticketing CM.com Circuit Zandvoort.

FOTO/VIDEO

Fotografie is alleen toegestaan voor persoonlijke doeleinden. Beelden mogen niet commercieel ingezet worden (verkoop aan of delen met commerciële partijen, maar ook aan stichtingen en non-profit organisaties valt hier ook onder), zonder toestemming / media accreditatie van Circuit Zandvoort. Ook voor video-opnames gelden dezelfde voorwaarden. Foto- of videografie met drones of andere apparatuur die op afstand bediend wordt, is om veiligheidsredenen niet toegestaan.

DRONES

Video- en/of foto opnames met drones zijn vanwege veiligheidsredenen niet toegestaan.

CM.com Circuit Zandvoort behoudt zich het recht om een professionele en erkende partij een uitzonderlijke toestemming te verlenen, mits dit tijdig en schriftelijk is aangevraagd. Zonder toestemming en toegekende licentie, riskeert men een boete en zal een melding aan controlerende instanties worden gemaakt, omdat het een inbreuk op de veiligheidsvoorschriften en privacy van betrokkenen betreft.

WINACTIES

Actievoorwaarden en spelregels

Winacties worden uitgeschreven door Circuit Zandvoort onder de handelsnaam Circuit Zandvoort. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing:

 1. Deelnemen aan acties is gratis, tenzij expliciet vermeld.
 2. Iedere deelnemer kan maximaal 1 keer deelnemen aan de actie.
 3. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 4. Deelnemers dienen de reclame Code Social media na te leven.
 5. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. Bij de Heineken 0.0 Drive-In-actie (juli 2020) is de minimum leeftijd 18 jaar (alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname).
 7. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 8. Winnaars worden binnen 5 dagen na sluiting van een actie persoonlijk geïnformeerd via het social media account waarmee aan de actie is deelgenomen. Winnaars dienen binnen 7 dagen na bekendmaking een privébericht via het betreffende social media kanaal te sturen met de gevraagde gegevens. Let op: Bij de Heineken 0.0 Drive-In-actie (juli 2020) geldt het volgende: winnaars worden binnen 5 dagen na sluiting van een actie persoonlijk geinformeerd via het social media account waarmee aan de actie is deelgenomen tenzij anders vermeld. Winnaars dienen binnen 7 dagen na bekendmaking een privébericht via het betreffende social media kanaal te sturen met de gevraagde gegevens tenzij anders vermeld.
 9. Circuit Zandvoort kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. Prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld of andere goederen. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Circuit Zandvoort gerechtigd een andere winnaar te selecteren.
 12. Circuit Zandvoort is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke component dan ook met betrekking tot de prijsvraag of winactie.
 13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Circuit Zandvoort hiervoor zorg dragen.
 14. Persoonsgegevens verkregen in het kader van de (win)actie worden door Circuit Zandvoort alleen gebruikt voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden, tenzij anders vermeld.
 15. Circuit Zandvoort handelt met haar social media winacties in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen van 1 januari 2014.
 16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 17. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met Circuit Zandvoort via info@circuitzandvoort.nl

Partners van CM.com Circuit Zandvoort

Meer over onze partners