flag NL

Milieu & Geluid

Algemene informatie en geluidsmetingen

Op Circuit Zandvoort zijn een aantal paddockregels van toepassing, om daarmee de veiligheid voor alle aanwezigen te garanderen. Daarnaast is het circuit gebonden aan geluidsregels. Meer informatie hierover vind je op deze pagina.

Paddock reglement

Op Circuit Zandvoort zijn een aantal paddock regels van toepassing, om daarmee de veiligheid voor alle aanwezigen te garanderen. Tevens zijn een aantal van deze regels ingevoerd om de landelijke milieuregels ook op Circuit Zandvoort te hanteren. Een beter milieu, begint dus ook bij de teams op het circuit terrein.

In het speciale paddock reglement zijn regels omschreven die betrekking hebben op gasflessen en de bescherming daarvan. Ook worden de voorwaarden genoemd waaraan opslaglocaties voor brandstoffen moeten voldoen en de daaruit voortvloeiende tankreglementen. Daarnaast is er in het paddock reglement aandacht voor het afvoeren van afvalwater en verzamelpunten voor olieresten.

Tot slot wordt in het reglement gesproken over het plaatsen van tenten en het parkeren van voertuigen, evenals maximumsnelheden in het rennerskwartier en het gebruiken van pitboxen.
Raadpleeg het addock reglement en/of het paddock aanvraag gebruikersvergunning document van Circuit Zandvoort voor meer informatie.

Geluidsmetingen


Circuit Zandvoort is gebonden aan geluidsregels. Deze regels zijn van toepassing op alle exploitatiedagen. Waarbij voor twaalf dagen ruimere normen zijn vastgesteld. Dit zijn de zogenaamde UBO dagen. Circuit Zandvoort opereert onder een vergunning die door de gemeente Zandvoort/OD IJmond verleend is in het kader van de Wet Milieubeheer.

Dagdagelijks wordt het geluid live gemonitord tijdens de verschillende activiteiten.

Door het handhaven van technische reglementen en het strikt naleven van de waarden in de vigerende vergunningen zorgen we ervoor dat we binnen de kaders van de vergunning exploiteren.

Alle metingen en voorspellingen zijn vanaf 1-1-2023 alleen in te zien via geluid.circuitzandvoort.nl.

Hieronder tref je een overzicht aan van de geluidsprognoses en meetresultaten 2022.

Regelgeving geluidsnormen & metingen

Regels waar Circuit Zandvoort aan dient te voldoen zijn vastgelegd in een vergunning. De controle of het circuit zich aan deze vergunning houdt, wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst IJmond in opdracht van de Gemeente Zandvoort.

Voor de invulling van de diverse exploitatiedagen en het berekenen van de geluidsproductie van het bijbehorende programma, hanteert Circuit Zandvoort een rekenmodel. Voorafgaand aan een evenement, kan op basis van eerder verzamelde gegevens, een prognose worden gemaakt, die laat zien wat het evenement qua totaal geluid gemiddelde zal produceren. Dit gemiddelde mag niet boven een door de overheidsinstantie gestelde grens uitkomen.

Het op Circuit Zandvoort veroorzaakte geluid wordt gemeten op een meetpunt dat direct naast de baan (ter hoogte van het opkomen van het rechte eind) gelegen is. Door op deze plek te meten worden de effecten van de wind op het geluid tot een absoluut minimum beperkt.

Dagelijkse metingen

De geluidproductie van Circuit Zandvoort wordt dagelijks gemeten. Deze meetresultaten worden door een computer vertaald naar een eindgemiddelde, wat uiteindelijk onder de vastgestelde grens van de Gemeente Zandvoort uit dient te komen.

Ten behoeve van de officiële evenementen is Circuit Zandvoort verplicht vooraf de verwachte geluidsbelasting te berekenen en aan de Gemeente Zandvoort en Omgevingsdienst IJmond te overleggen, die duidelijk moeten maken dat een voorgenomen programma binnen de vergunningsvoorwaarden past. Tijdens de evenementen wordt het geluid constant gemeten en dienen de geluidsmeting resultaten achteraf overlegd te worden aan de overheidsinstantie.

De geluidsnormen voor zowel de avond (19.00 – 23.00 uur) als de nacht (23.00 – 07.00 uur) liggen vanzelfsprekend substantieel lager dan de dagwaarde. De vergunning verbiedt expliciet autosport activiteiten op de racebaan ’s nachts (24-uursraces met auto’s zijn dus niet toegestaan). Door het vaststellen van een avond- en nachtnorm zijn de gebruiksmogelijkheden van Circuit Zandvoort beperkter dan overdag.

UBO-dagen 2023

De te verwachten UBO-dagen in 2024 zijn:

 • 7 juni
 • 8 juni
 • 9 juni
 • 21 juni
 • 22 juni
 • 23 juni
 • 12 juli
 • 13 juli
 • 14 juli
 • 23 augustus
 • 24 augustus
 • 25 augustus

Geluidsprognose

Voor de geluid prognose wordt een rekenformule gebruikt, waarbij meerdere factoren worden meegerekend. Zo dient men zich voor te stellen dat iedere passage langs het meetpunt / microfoon een bijdrage levert aan de totale te meten geluidsproductie. Als men dus invult in het rekenmodel hoeveel auto’s er gaan rijden, wat de raceafstand (d.w.z. het aantal ronden) zal zijn en wat de geluidsproductie per voertuig is, geeft dit inzicht wat die specifieke race “soupeert” van het beschikbare dagtotaal. Zodoende kan men een dagprogramma samenstellen door met de verschillende variabelen te “spelen”.

Voor meer informatie over de geluidsrestricties, de mogelijkheden voor de organisatie van een evenement in relatie tot het geluidsmaximum, een toelichting op de huidige geluidsvergunning en een voorbeeldcalculatie, kun je contact opnemen via info@circuitzandvoort.nl. Wij zijn je graag van dienst met aanvullende informatie.

Klachten

Mocht je klachten hebben over het geproduceerde geluid, dan kun je contact opnemen met ons via info@circuitzandvoort.nl.

Partners van Circuit Zandvoort

Meer over onze partners