flag NL

Huisregels

Op deze pagina vind je de algemene huisregels van CM.com Circuit Zandvoort.

Artikel 1. Wetgeving en voorschriften

Op het evenemententerrein zijn, allereerst, de Nederlandse wetgeving en de APV van de gemeente Zandvoort van toepassing. Bezoekers van evenementen op het Circuit Zandvoort, waaronder de F1 Heineken Dutch Grand Prix (hierna genoemd: evenement) dienen zich gedurende het verblijf op het evenemententerrein te gedragen naar openbare orde, goede zeden en fatsoen. Bezoekers van dit evenement zijn op het evenemententerrein verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement. Bedreiging, mishandeling, intimidatie, discriminatie en andere vormen van agressie zijn verboden. Het gebruik van (soft)drugs is niet toegestaan. In geval van wangedrag, ongeregeldheden, wildplassen en/of overtreding van het huisreglement worden bezoekers en/of deelnemers van het evenemententerrein verwijderd. Bij constatering van het dragen van wapens, diefstal, openbare geweldpleging of andere wettelijke overtredingen wordt de politie gewaarschuwd en aangifte gedaan.

Iedereen die zich bevindt in de paddock, op de track of in hospitality ruimten, dienen zich te houden aan het voor het evenement geldende reglement van die desbetreffende (deel)locatie.

Artikel 2. Eigen risico en aansprakelijkheid

Het bezoeken van het evenemententerrein is geheel op eigen risico. Bezoekers erkennen dat autoraces, het evenement en bepaalde activiteiten die verband houden met het evenement, gevaarlijk kunnen zijn en stemmen ermee in om op eigen risico deel te nemen. De evenementen organisatie (en al hun personeel), CM.com Circuit Zandvoort (en al hun personeel), leveranciers (en al hun personeel), noch de gemeente Zandvoort zijn aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door bezoek aan het evenement of het verlies en/of diefstal van eventuele eigendommen gedurende het bezoek aan het evenement.

Schade aan (tijdelijke) objecten of eigendommen en mensen (bezoekers/personeel) van het evenement worden teruggevorderd van de bron.

Artikel 3. Fouilleren, tassencontrole en legitimatie

De organisatie is gerechtigd om bezoekers bij entree of tijdens de duur van het evenement te fouilleren, handbagage, tassen en/of jassen te inspecteren en/of te vragen naar de legitimatie. Bij weigering kan de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd en bestaat de kans te worden verwijderd van het evenemententerrein.

Artikel 4. Toegang en kaarten.

Toegang tot het afgesloten evenemententerrein is alleen mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs, in combinatie met legitimatie en in combinatie met het voldoen aan de gestelde Covid-19 eisen. De minimumleeftijd voor het zelfstandig bezoeken van het evenement is 16 jaar. Jongere bezoekers krijgen alleen toegang onder begeleiding van een volwassene met geldig toegangsbewijs.

Toegang tot het evenemententerrein wordt geweigerd aan personen:

 • Die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen.
 • Die in bezit en/of onder invloed zijn van drugs of alcohol.
 • Die in het bezit van wapens. De politie wordt in dat geval ingeschakeld.
 • Die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken.
 • Die kleding van voetbalclubs dragen, uitingen van motorclubs (Outlaw Motorcycle Gang) en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen hebben, met uitzondering van nationale voetbalshirts.

Alle entreekaarten voor het evenement dienen voorafgaand aan het evenement op naam te worden gesteld om:

Er vindt bij de ingangen van het gesloten evenemententerrein controle plaats of de naam opnde entreekaart overeenkomt met de naam van de getoonde legitimatie.

Elke entreekaart is geldig voor één of meerdere (passe-partout & weekend) dagen en geeft toegang tot het evenemententerrein en de op de entreekaart aangegeven tribune of zone/sector. Het is niet vanzelfsprekend dat u zich vrijelijk van de ene naar de andere tribune of zone/sector kan bewegen. Tickethouders die tussentijds het evenemententerrein verlaten, dienen zich bij vertrek uit te checken bij de uitgang om later opnieuw toegang te kunnen verkrijgen.

De organisatie is gerechtigd om bezoekers te weigeren of van het terrein te verwijderen indien een bezoeker zich niet houdt aan de in het eerste artikel genoemde voorschriften of deze huisregels. Na verwijdering van het terrein heeft de bezoeker geen toegang meer tot het terrein.

In het belang van de openbare orde en veiligheid behoudt de organisatie zich het recht om bezoekers om veiligheidsredenen te allen tijde te verzoeken de locatie te verlaten. Na afloop van het evenement is (her) toelating dan niet meer toegestaan.

Artikel 5. Verboden goederen

Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar het evenemententerrein:

 • tassen groter dan een A4-formaat en dikker dan 10 cm (tassen voor pers/medische zaken krijgen een tassenlabel en zijn gecontroleerd)
 • soft- of harddrugs, lachgas, glaswerk,
 • slag-,stoot- of vuurwapens, of op wapens gelijkende of aanstootgevende voorwerpen,
 • vlaggen met een stok langer dan een meter
 • spuitbussen (m.u.v. zonnebrandcrème, deo en parfum)
 • gasstellen en (wegwerp)barbecues
 • paraplu’s (wij adviseren als voorzorg om poncho’s mee te nemen)
 • muziekinstrumenten, geluidsdragers en toeters of vergelijkbare items
 • vuurwerk of fakkels
 • provocerende uitingen op kleding
 • koelboxen
 • (opvouwbare) stoeltjes en krukjes
 • alle items die te groot zijn om onder een tribunestoel te kunnen plaatsen,
 • huisdieren (m.u.v. hulphonden)
 • rolschaatsen, skeelers, skateboards, hoverboards, stepjes, fietsen, (brom) scooters,
 • reclamemateriaal zoals flyers, folders, spandoeken (tenzij goedgekeurd en met toestemming door de organisatie)
 • professionele film- foto- of geluidsapparatuur (tenzij goedgekeurd en met accreditatie voorzien door de organisatie)
 • selfiesticks
 • drones (zowel op de grond als in de lucht)

Alle afgenomen items worden weggegooid in de daarvoor speciaal aanwezige afvalcontainers en niet in bewaring genomen.

Artikel 6. Eten en drinken

Net als bij andere evenementen en festivals is het ook niet toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen (m.u.v. babyvoeding en voeding met medische noodzaak). Samen met onze cateringpartner bieden we een gevarieerd en lekker assortiment eten en drinken aan op het evenemententerrein.

Artikel 7. Gehoorbescherming

De organisatie adviseert het dragen van gehoorbescherming. Gehoorbescherming is te koop op het evenemententerrein.

Artikel 8. Alcohol

Voor bezoekers onder de 18 jaar is het verboden alcoholische consumpties te kopen, te accepteren of te consumeren. Laat uw identificatie zien wanneer hier om wordt gevraagd. De organisatie behoudt het recht om geen alcohol te verkopen in geval van wangedrag of dronkenschap.

Artikel 9. Roken

Roken op het evenemententerrein is niet toegestaan. Roken veroorzaakt overlast voor anderen. Roken schaadt bovendien uw gezondheid, is verslavend en kan dodelijk zijn.

Artikel 10. Reclame en promotie

Het is verboden op en rondom het terrein folders, flyers of andere (reclame)items te verspreiden zonder toestemming van de organisatie. Ook mogen er geen interviews afgenomen worden, onderzoeken gedaan worden of (non)commerciële promotie gemaakt worden zonder toestemming van de organisatie. Om twijfel te voorkomen, mag er op het evenement geen enkel merk dat op promotionele of marketingdoeleinden zou kunnen zijn gericht, door welke tickethouder dan ook ten toon worden gespreid. Tenzij hier door de organisatie vooraf nadrukkelijk toestemming is verleend. De verwijderkosten worden verhaald op de verspreider. Binnen het evenemententerrein is het niet toegestaan om associatie te zoeken (bv door middel van adverteren, marketingactie, promotie, etc.) met betrekking tot het evenement, de organisatie, FOM, Formule 1, Circuit Zandvoort of enig andere commerciële entiteit.

Artikel 11. Opname foto en film

Tijdens het evenement worden foto- film- en geluidsopnamen gemaakt. Bezoekers geven bij het betreden van het evenemententerrein stilzwijgend toestemming aan de organisatie en derden om deze opnames te registreren, verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotie en veiligheidsdoeleinden. Hieronder wordt ook verstaan de (camera) registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het evenemententerrein.

Het maken van opnames met een professionele uitrusting en/of professionele geluidsuitrusting door bezoekers is niet toegestaan zonder toestemming of uitgegeven accreditatie vanuit de organisatie. Filmen middels smartphones en kleine opname apparatuur voor eigen gebruik is wel toegestaan.

Artikel 12. Contact

In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112. In geval van een calamiteit of incident neemt u contact op met het Circuit Zandvoort via +31 (0)23 5 740 740.

Artikel 13. Overige

Deze huisregels zijn onderhevig aan eventuele aanvullende beveiligings-, openbare orde- en veiligheidsvoorwaarden opgelegd door de overheid of door besluit van de organisatie zelf. De organisatie is daardoor te allen tijde bevoegd deze huisregels eenzijdig te wijzigen en zal de aangepaste huisregels aansluitend publiceren op de website www.circuitzandvoort.nl.

Artikel 14. Onvoorziene situatie

In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.

DRONES

Video- en/of foto opnames met drones zijn vanwege veiligheidsredenen niet toegestaan.

CM.com Circuit Zandvoort behoudt zich het recht om een professionele en erkende partij een uitzonderlijke toestemming te verlenen, mits dit tijdig en schriftelijk is aangevraagd. Zonder toestemming en toegekende licentie, riskeert men een boete en zal een melding aan controlerende instanties worden gemaakt, omdat het een inbreuk op de veiligheidsvoorschriften en privacy van betrokkenen betreft.

FOTO/VIDEO

Fotografie is alleen toegestaan voor persoonlijke doeleinden. Beelden mogen niet commercieel ingezet worden (verkoop aan of delen met commerciële partijen, maar ook aan stichtingen en non-profit organisaties valt hier ook onder), zonder toestemming / media accreditatie van Circuit Zandvoort. Ook voor video-opnames gelden dezelfde voorwaarden. Foto- of videografie met drones of andere apparatuur die op afstand bediend wordt, is om veiligheidsredenen niet toegestaan.

Partners van CM.com Circuit Zandvoort

Meer over onze partners